Όροι Χρήσης


Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Προτού εγγραφείτε σε ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρακαλούμε  όπως αναγνώσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης & λειτουργίας της NB Εκπαιδευτικής. Οι παρακάτω όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν, πάντοτε με στόχο την καλύτερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, γι’ αυτό και συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά αυτή τη σελίδα, ώστε να ενημερώνεστε για ενδεχόμενες αλλαγές. 
Η ομάδα της ΝΒ Εκπαιδευτικής είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους παρακάτω όρους: 

1. Ποιότητα εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Η διδασκαλία παρέχεται από καταξιωμένους επιστήμονες με άρτια γνώση του αντικειμένου τους και βασίζεται στις αρχές της μάθησης σε εξατομικευμένο επίπεδο, της συμβουλευτικής επικοινωνίας, της συνεργατικότητας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευόμενων και διδασκόντων. Το επιμελημένο και σύγχρονο έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό, που διανέμεται στους εκπαιδευόμενους, συμπληρώνει και εξασφαλίζει την εμπέδωση της παρεχόμενης γνώσης.

2. Σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών

Με την εγγραφή του, ο εκπαιδευόμενος δίνει το δικαίωμα στη ΝΒ να διατηρεί τα προσωπικά του δεδομένα σε προστατευμένο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή να ενημερωθεί από τη ΝΒ για τη χρήση των στοιχείων του. 
Η χρήση των δεδομένων κάθε εκπαιδευόμενου έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και γίνεται για την δημιουργία στατιστικών στοιχείων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, όπως π.χ. πόση είναι η μέση διάρκεια των βίντεο που παρακολουθεί ο εκπαιδευόμενος κ.λπ.
Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών είναι πλήρως προστατευμένα, στο μέτρο που αυτό καθίσταται τεχνικά δυνατό.
  
3. Πολιτική προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων

Ως εκπαιδευτικός βραχίονας του εκδοτικού οίκου Νομική Βιβλιοθήκη, η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ στέκεται με απόλυτο σεβασμό απέναντι στα πνευματικά δικαιώματα των εισηγητών και καθηγητών στα εκάστοτε εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Για τον λόγο αυτό η χρήση των υπηρεσιών του εκπαιδευτικού προγράμματος σε καμία περίπτωση δεν παρέχει στον εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενο κυριότητα επί τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο οποίο αποκτά πρόσβαση. 
Ο εκπαιδευόμενος που εγγράφεται σε ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει δικαίωμα να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του ή / και να εκτυπώσει το συνοδευόμενο εκπαιδευτικό υλικό, για αυστηρά προσωπική χρήση, ενώ δεν έχει το δικαίωμα να προωθήσει οπουδήποτε περαιτέρω το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό. 

4. Είσοδος στην εκπαιδευτική πλατφόρμα και τεχνική υποστήριξη

Από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής στη γραμματεία της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ και την εξόφληση του αντίστοιχου κόστους συμμετοχής,  θα σας αποστείλουμε στο email σας:

- Το όνομα χρήστη (username)
- Τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (password)
 
Τα παραπάνω στοιχεία είναι ΜΟΝΑΔΙΚΑ για κάθε εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενο, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη να τα χρησιμοποιεί σε αυστηρά προσωπικό επίπεδο και να μην τα αποκαλύψει σε τρίτο πρόσωπο. 

Σε περίπτωση ζημίας ή τυχόν βλάβης που μπορεί να προκύψει από τη μη ορθή λειτουργία των υπηρεσιών, λόγω απώλειας ή κακής χρήσης των κωδικών, η ΝΒ δικαιούται να προβεί αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική εντολή σε τερματισμό παροχής υπηρεσιών στον εν λόγω χρήστη χωρίς καμία αποζημίωση προς αυτόν. 

5. Διακοπή λειτουργίας

Η ΝΒ δεν ευθύνεται σε περίπτωση πρόσκαιρης δυσλειτουργίας, διακοπής, αστοχίας του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) τρίτων κατασκευαστών  που χρησιμοποιεί και δεν υπέχει οποιαδήποτε μορφής ευθύνη για τυχόν πρόσκαιρα προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν προσωρινά την εκπαιδευτική πλατφόρμα μη διαθέσιμη. 

Η ΝΒ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει την εκτέλεση των υπηρεσιών ή την πρόσβαση του χρήστη στο Λογισμικό που παρέχεται από την NB Learning σε συνάρτηση με την παροχή των υπηρεσιών (1) όπου απαιτείται από το νόμο, (2) κατόπιν δικαστικής αποφάσεως από αρμόδιο δικαστήριο και (3) όταν η ΝΒ έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο χρήστης εμπλέκεται σε οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά ή άλλη μη νόμιμη δραστηριότητα σχετικά με τη συμφωνία πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό και χρήσης αυτού μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας. 

Το υλικό και οι σημειώσεις των εισηγητών που διανέμονται στους διά ζώσης συμμετέχοντες προσφέρονται και στους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή (flipping book) και παραμένουν στη διάθεσή τους για συγκεκριμένο χρόνο στην πλατφόρμα www.nblearning.org.

6. Αποδοχή των όρων

Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας ως χρήστη γίνεται με την αποδοχή των όρων πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα της ΝΒ Εκπαιδευτικής με το παρακάτω λεκτικό:  
Συμφωνώ και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα να τηρώ τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και δεσμεύομαι από αυτούς, καθώς και τις τυχόν μεταβολές – τροποποιήσεις τους.
Δηλώνω ανεπιφύλακτα πως τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθινά και ακριβή, υποχρεούμαι δε σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων να γνωστοποιήσω τούτο άμεσα στη Νομική Βιβλιοθήκη.