Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα & Σεμινάρια

Η «Διά Βίου Μάθηση» είναι η μόνη οδός που οδηγεί στην εξέλιξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, προκειμένου να μπορεί ο επαγγελματίας να προσαρμόζεται στις δομικές αλλαγές και εξελίξεις στον χώρο της εργασίας του, παραμένοντας επαγγελματικά ενημερωμένος και ανταγωνιστικός. H ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ παρέχει μέσω της Nb Learning ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με κύρια αντικείμενα το Δίκαιο, την Οικονομία, τη Φορολογία, τη Λογιστική, καθώς και επιμορφωτικών σεμιναρίων για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, όπως Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολάβηση, Αγγλική Νομική και Οικονομική Oρολογία και άλλα. Απευθύνεται σε όλους τους Δικηγόρους της πράξης, Δικαστές, Συμβολαιογράφους, Ασκούμενους, Υποψήφιους της Σχολής Δικαστών, Φοιτητές, Λογιστές και Επιχειρήσεις.